Nové byty

a výstavba rodinných domov
v Stupave a okolí

Informácie o spracúvaní osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

Kto je prevádzkovateľ
Prevádzkovateľom je PK STAVBY, spol. s r.o., J. Ťatliaka 1785/6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44 904 860,
Prevádzka: Železničná 68, areál ELEKTROVOD, 90031 Stupava
Kontaktné údaje: tel: +421 904 384 405, email: predaj@pkstavby.sk

Rozsah osobných údajov
Rozsah osobných údajov ktoré spracúvame minimalizujeme tak, aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, tak aby sme splnili zákonné povinnosti, a tak aby sme chránili naše oprávnené záujmy.

 • Ak ste našimi zákazníkmi, alebo máte záujem o naše. Budeme spracúvať základné údaje, ktorými sú vaše meno a priezvisko, adresa bydliska, telefón, alebo e-mail
 • Ak ste návštevníkom našej webovej stránky, spracúvame údaje a online identifikátory, IP adresa, Cookies.

Účely spracúvania osobných údajov a právne základy
Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým pre účely, ktoré vyplývajú z našej podnikateľskej činnosti.

 • Osobné údaje pre účely evidencie cenových ponúk, objednávok služieb a pre účely fakturácie a účtovníctva. Právnym základom je plnenie zmluvy, alebo plnenie zákonnej povinnosti.
 • Pokiaľ ste našimi obchodnými partneri, alebo zamestnancami našich dodávateľov a odberateľov, spracúvame vaše osobné údaje pre účely evidencie obchodných zmlúv, fakturáciu a účtovníctvo. Právnym základom je plnenie zmluvy, alebo plnenie zákonnej povinnosti.
 • Ak ste návštevníkmi naše web stránky údaje spracúvame pre účely marketingu a informovania o novinkách. Právnym základom je váš súhlas.

Kategórie príjemcov
Vše osobné údaje chránime, a spracúvame ich výlučne na účel, na ktorý sme ich záskali. Ak pri spracúvaní využívame služby iných subjektov, vždy ich preveríme a zmluvne zaviažeme k dodržiavaniu zásad ochrany osobných údajov. Vaše osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté našim partnerom z nasledujúcich kategórií:

 • Orgány a inštitúcie, ktorým osobné údaje musíme poskytovať zo zákona
 • Poskytovatelia IT služieb, predovšetkým služby pre elektronickú komunikáciu a online marketing
 • Účtovná kancelária a daňový poradca
 • Odborní spolupracovníci v oblasti dodávok stavebných prác a súvisiacich činností
 • Spoločnosti zabezpečujúce pre nás logistiku a dopravu
 • Realitné kancelárie sprostredkujúce predaj a finančný agenti sprostredkujúci financovanie

Doba uschovávania osobných údajov.

 • V prípade plnenie zmluvy budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok.
 • V prípade plnenie zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. Podľa zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.
 • V prípade vášho súhlasu, budeme osobné údaje spracúvať až do pokiaľ svoj súhlas neodvoláte.

VAše Práva ako dotknutých osôb
Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme pripravený vykonávať Vaše práva.

 • Máte právo na prístupu k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.
 • Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobnú údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.
 • Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
 • Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
 • Máte právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie, pokiaľ zistíte, alebo si myslíte, že toto spracúvanie je nezákonné, alebo v rozpore s vašimi právami.  
 • Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

Rovnako tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/


 

Kde a ako môžete svoje práva uplatniť
Vaše práva môžete uplatniť písomne v sídle spoločnosti, alebo pomocou online formulára, ktorý nájdete na tejto stránke: Formulár na výkon práv dotknutých osôb.docx
Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnený túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme Vás o tom, aj o dôvodoch informovať. 

Ak bude ale vaša žiadosť zjavne neodôvodnená, alebo opakovaná, sme oprávnený účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.  
Copyright © pkstavby.sk 2012 | created by misjak.sk